Пошук па сайту
Гжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России

Нравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.by
Супрацоўнікі кафедры

Пісарэнка Алена МіхайлаўнаПісарэнка Алена Міхайлаўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт мовазнаўства,
прафесар кафедры, загадчык кафедры

У Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў працуе з верасня 1999 года. Навуковы інтарэс Пісарэнкі А.М. у лінгвістыцы – эстэтычная функцыя мовы і сродкі яе рэалізацыі ў мастацкіх і фальклорных тэкстах. Алена Міхайлаўна мае звыш 120 публікацый навуковага і навукова-метадычнага характару. Як творчая асоба Пісарэнка А.М. (паэтэса Алена Багамолава) піша вершы, лірычныя мініяцюры, мае больш за 40 літаратурных публікацый у рэспубліканскім друку. Алена Міхайлаўна з’яўляецца адным з асноўных стваральнікаў і кіраўнікоў літаратурнага аб’яднання творчай моладзі ўніверсітэта "БУКет", з’яўляецца членам Саюза пісьменнікаў Беларусі.

Найбольш значныя публікацыі:

1. Дэрывацыя і функцыя экспрэсіўных прыметнікаў у мове народна-паэтычных твораў. – Манаграфія. – Мн., 2005. – 130 с.

2. Зборнік вершаў: “Рэха сустрэчы”. – Мн., 2008. – 64 с.

3. Стылістыка і культура беларускага маўлення / А. М. Пісарэнка, Г.К.Семянькова. – Мн.: Гревцова. – 2011. – 317 с.

4. 25 слоўнікавых артыкулаў у “Энцыклапедыя: Максім Багдановіч”: – Мінск: Беларуская энцыклапедыя.

5. Лінгвістычны аналіз мастацкага тэксту: вучэб.-метад. дапам. / А. М. Пісарэнка, В. А. Гуліцкая; Мін-ва культуры РБ, Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск: БДУКМ, 2014. – 162 с.

6. Філалагічны аналіз мастацкага тэксту: вучэб. дапам. / А. М. Пісарэнка. – Мінск: Народная асвета, 2017. – 175 с.

7. Шэраг артыкулаў, змешчаных у часопісе “Роднае слова” і прысвечаных лінгвістычнаму аналізу мовы мастацкай літаратуры (38 артыкулаў).


Кускоў Міхаіл Іванавіч

Кускоў Міхаіл Іванавіч

прафесар, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Навуковая ступень кандыдата філалагічных навук прысуджана па выніках абароны дысертацыі ў Радзе па абароне дысертацый Мінскага дзяржаўнага педагагічнага інстытута замежных моў 20.01.1987 г.

Навуковае званне дацэнта па кафедры замежных моў прысвоена ў 1993 г.

Асноўныя вынікі навучальна-метадычнай працы: больш за 100 друкаваных прац, у тым ліку навучальна-метадычныя працы, праграмы і ВМК, чатыры навучальных дапаможніка з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і шэраг прац навуковага характару.


Булацкая Наталля Аляксееўна Булацкая Наталля Аляксееўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў з 1975 года. 14 гадоў узначальвала кафедру сусветнай літаратуры. У сённяшні час з’яўляецца прафесарам кафедры беларускай і зарубежнай філалогіі. За перыяд работы ва універсітэце надрукавана больш за 100 работ навуковага, вучэбна-метадычнага характару, у ліку якіх вучэбныя і тыпавыя праграмы па сусветнай літаратуры, вучэбныя дапаможнікі для студэнтаў універсітэта, артыкулы.

Найбольш значныя публікацыі:

1. История русской литературы ХІХ века в схемах и комментариях: Вучэбны дапаможник. – Мн., БУК. – 2003. 4,4 п. л.

2. Итальянская тема в творческом наследии Степняка-Кравчинского // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце. – У 2 ч. – Ч.1., Мн., БГУ. – 1999. 0,4 д. а.

3. Телевидение и культура: проблемы, которые нужно решать // Сучасная журналістыка: актуальныя праблемы. – Мн., Иппокрена. – 2009. 0,4 п. л.

4. Славянские литературы: классика и современность (болгарская, польская, сербская, чешская): учеб.-метод. пособие / Н. А. Булацкая. – Минск: Белорус. гос. ун-т культуры и искусств, 2015. – 9,82 п. л.


Варапаева Валянціна СцяпанаўнаВарапаева Валянціна Сцяпанаўна

кандыдат педагагічных навук, дацэнт

Працуе на пасадзе прафесара кафедры беларускай філалогіі і сусветнай літаратуры ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў. В. С. Варапаева вядзе актыўную навукова-метадычную работу. Яна вядомы ў рэспубліцы аўтар падручнікаў і метадычных дапаможнікаў (толькі за апошнія 7 гадоў звыш 100 работ, з іх 44 падручнікі, 14 метадычных дапаможнікаў). Падручнікі для пачатковай школы прайшлі экспертную праверку ва ўсіх рэгіёнах Рэспублікі Беларусь, маюць грыф Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь. 8 падручнікаў па літаратурным чытанні прызначаны для вучняў спецыяльных школ.

Найбольш значныя публікацыі:

1. Литературное чтение. – Учебники для 2,3,4 класса учреждений, обеспечивающих получение среднего образования с русским языком обучения. – Мн., 2016, 2017 гг.

2. Модульная арганізацыя выкладання беларускай мовы і літаратуры ў ВНУ культуры і мастацтваў. – Мн.: БДУКМ, 2010 – с. 69 (сааўтары Жалуновіч А. А.).

3. Путешествие в мир сказки / Пособие для учителей общеобразовательных школ с русским языком обучения. – Мн.: “Аверсеф”, 2017. –– 127с.

4. Самастойная работа над мастацкім творам як сродак актывізацыі творчай дзейнасці студэнтаў. – Мн., 2013.


Друк Галіна МацвееўнаДрук Галіна Мацвееўна

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

Працуе ў Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў з 2006 года. Даследуе ўзаемасувязі міфалогіі, фальклору і літаратуры, цікавіцца праблемамі развіцця беларускай літаратуры для дзяцей і юнацтва, мастацка-біяграфічнай і дакументальна-эсэістычнай літаратуры. Мае больш 40 публікацый навуковага і вучэбна-метадычнага характару.

Найбольш значныя публікацыі:

1. У храме Слова. Міфатворчасць Віктара Казько: Манаграфія. – Мінск: Бел. кнігазбор, 2005. – 184 с.

2. З жывых крыніц народных сказаў… // Тэрмапілы. – 2007. – № 11. – С. 258–270.

3. У згодзе з прыгажосцю: пра зборнік Л. Рублеўскай “Карона на дне віра, або Казкі з хутара Юстыны” // ЛіМ. – 2010. – 5 жніўня (№ 31). – С. 4.

4. Барыс Мікуліч і яго разуменне культуры творчасці (паводле “Аповесці для сябе”) // Беларуская і руская літаратуры: тыпалогія ўзаемасувязяў і нацыянальнай ідэнтыфікацыі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 18–19 красавіка 2012 г. – Мінск: Права і эканоміка, 2012. – 411 с. – С. 110 – 113.

5. Вобраз Янкі Купалы ў мастацка-дакументальнай літаратуры для дзяцей // Рэспубліканскія Купалаўскія чытанні: Зб. навук. прац / Рэдкал.: І.В.Жук (адк. рэд. [і інш.]). – Гродна: ТАА “ЮрСаПрынт”, 2013. – С. 35 – 39.


Клімаў Iгар Паўлавіч Клімаў Iгар Паўлавіч

кандыдат філалагічных навук, дацэнт

У БДУКМ працуе з восені 2000 г. Даследуе праблемы беларусістыкі і славістыкі, біблеістыкі і медыявістыкі, саветалогіі, сацыялінгвістыкі. Адначасова з выкладаннем вядзе шырокую навукова-даследчую працу, удзельнічае ў навуковых канференцыях і семінарах, падтрымлівае сувязі з навукоўцамі многіх краін свету. З’яўляецца членам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў (МАБ), членам Міжнароднай камісіі па біблейных перакладах пры Міжнародным камітэце славістаў (МКС). Апублікаваў больш за 130 артыкулаў (у т. л. 30 за межамі Беларусі), каля 30 рэцэнзій, 2 манаграфіі і 1 вучэбны дапаможнік. Валодае ўсімі славянскімі мовамі, англійскай і нямецкай мовамі, ведае класічныя мовы.

Найбольш значныя публікацыі:

1. Рэфармацыя ў гісторыі літаратурных моў славян: уклад польска-беларускага і славенска-харвацкага пратэстантызму 16 ст. Мінск: БДУКіМ, 2004. – 118 с.

2. Старажытная беларуская літаратура ХІ–ХVI стст.: Эпохі і постаці: Вуч. дап. Мінск: БДУКМ, 2010. – 214 с.

3. Евангелле ў перакладзе Васіля Цяпінскага. Мінск: БДУКМ, 2012. – 338 с.
Тычына Софія МіхайлаўнаТычына Софія Міхайлаўна

кандыдат філалагічных навук

Працуе на пасадзе дацэнта, даследуе ўзаемасувязі беларускіх мастацкіх тэкстаў з сусветнай літаратурнай традыцыяй, разглядае асаблівасці выкарыстання літаратурнай класікі ў творах ХІХ – ХХ стст., вывучае паэтыку снабачанняў у літаратуры Беларусі ХІХ ст. Аўтар 44 навуковых і навукова-метадычных прац.

Найбольш значныя публікацыі:

1. Тычына, З. Сны і снабачанні Яна Баршчэўскага: Манаграфія / Зося Тычына. – Мінск: Бел. кнігазбор, 2004. – 92 с.

2. Тычына, З. Паэтыка ночы, зімы і сну ў “Шляхціцы Завальні” Я. Баршчэўскага / З. Тычына // Roczniki Humanistyczne: Slowianoznawstwo. Towarzystwo naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, T.LIII. – Lublin: Drukarnia “Tekst”, 2005. – С. 81-90.

3. Тычына, С.М. Карнавальны “свет наадварот” у паэме К. Вераніцына “Тарас на Парнасе”: паэтыка сну / С.М. Тычына // Роднае слова. – 2007. – № 4. – С. 9-11.

4. Тычына С.М. Спецыфіка вобразнага мыслення Максіма Багдановіча і Алеся Разанава / С.М. Тычына // Мастацкі свет Максіма Багдановіча: адметнасць, шматграннасць, універсальнасць: зб. навук. артыкулаў. / Бел. дзярж. пед. ун-т імя М.Танка; рэдкал.:В.Д.Старычонак і інш. – Мінск: БДПУ, 2012. – С. 289-293.

5. Тычына, С. Паэмы “Энеіда навыварат” і “Тарас на Парнасе” ў кантэксце мадэрнізацыі літаратурнай класікі / C. Тычына // Acta Albaruthenica. Т. 13. / Redakcja naukowa M. Timoszuk i M. Khaustovich. – Warszawa: SOWA Sp. z.o.o., 2013. – S. 95–109.

6. Тычына, С.М. Перакладчыцкае майстэрства А. Куляшова (на прыкладзе паэмы “Энеіда” І. Катлярэўскага) / С.М. Тычына // Творчасць Аркадзя Куляшова ў дыялогу славянскіх літаратур: традыцыі, наватарства, нацыянальная адметнасць: мат. Міжнар. навук. канферэнцыі (да 100-годдзя з дня нараджэння Аркадзя Куляшова), Мінск, 29 студзеня 2014 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2014. – С. 147 – 150.

7. Тычына, С.М. Вобраз незнаёмкі ў творчасці Максіма Гарэцкага / С.М. Тычына // Acta Albaruthenica. Т. 15. / Redakcja naukowa M. Timoszuk i M. Сhaustovicz. – Warszawa: SOWA Sp. z.o.o., 2015. – S. 109 – 120.


Шунейка Вольга Валянцінаўна Шунейка Вольга Валянцінаўна

старшы выкладчык

У Беларускім дзяржаўным універсітэце культуры і мастацтваў працуе з верасня 2000 года. Навуковы інтарэс у лінгвістыцы – спецыфіка функцыя-навання экспрэсіўных сродкаў мовы ў сучасных публіцыстычных тэкстах, культура беларускага маўлення. Па гэтай праблеме апублікаваны артыкулы ў часопісах "Народная асвета", "Роднае слова", “Минская школа сегодня”, у зборніках навуковых работ і інш. Вольга Валянцінаўна мае больш за 50 публікацый навуковага і вучэбна-метадычнага характару.

Найбольш значныя публікацыі:

1. Сродкі выражэння кантрасту ў публіцыстычных тэкстах //Народная асвета. – 2006. - № 7. – С. 56-58.

2. Экспрэсіўная лексіка ў публіцысычных творах: эпітэт і метафара як структурны каманент вобразных сродкаў публіцыстычных тэкстаў //Народная асвета. – 2007. - № 11. – С. 29-32.

3. Экспрэсіўнае слова і кантэкст // Роднае слова. – 2008. – № 5. – С. 30-32.

4. Выкарыстанне размоўнай і прастамоўнай лексікі ў сучаснай прэсе // Культура: открытый формат –2015 (библиотековедение, библиографоведение и книговедение, искусствоведение, культурология, музееведение, социо-культурная деятельность): сб. науч. ст. / Мин-во культуры Респ. Беларусь, Беларус. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: Т.Н. Бабич, Ю.А. Переверзева; ред. сов.: В.Р. Языкович (председатель) [и др.]. – Минск: БГУКИ, 2015. – С. 71-74.

5. Беларуская мова: спецыяльная лексіка: вучэб.-метад. дапам. / Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск: БДУКМ, 2016. – 286 с. (у сааўтарстве)

6. Беларуская мова (прафесійная лексіка): тэставыя заданні для самакантролю / уклад.: В.В. Шунейка, А.А. Жэлуновіч; Мін-ва культуры Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў. – Мінск: БДУКМ, 2017. – 37 с.

Баравік Вольга Іванаўна
Баравік Вольга Іванаўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з 1975 года, выкладае французскую мову на факультэтах культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, музычнага мастацтва і на факультэце завочнай адукацыі.

Займаецца навукова-даследчай работай у межах навуковай тэмы кафедры.

З’яўляецца сааўтарам ВМК па дысцыпліне “Практыка вядзення перагавораў на замежнай мове”.

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Біруля Таццяна Пятроўна

Біруля Таццяна Пятроўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце з верасня 1999 года. Выкладае англійскую мову на факультэтах інфармацыйна-дакументных камунікацый, культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, на факультэце завочнага навучання.

Займаецца навукова-даследчай работай у межах тэмы кафедры. Прымае удзел у навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях ВНУ краіны.

З’яўляецца сааўтарам вучэбнай праграмы па дысцыпліне“Практыка вядзення перагавораў на замежнай мове”, тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне “Тэорыя і практыка перакладу”, праграмы для дзяржаунага экзамену па дысцыпліне “Замежная мова”, ВМК па дысцыпліне па выбару “Тэорыя і практыка перакладу ў міжнароднай культурнай дзейнасці”, а таксама вучэбнага дапаможніка для самастойнай работы студэнтаў “British Culture in Brief”.

Прымала ўдзел у напісанні дапаможніка па англійскай мове “Studying Culture”.

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Бязмен Святлана Генадзьеўна

Бязмен Святлана Генадзьеўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце з верасня 2006 года. Выкладае англійскую мову на ўсіх факультэтах універсітэта.

Займаецца навукова-даследчай работай у межах тэмы кафедры, разглядаючы псіхалагічны аспект прафесійна арыентаванага выкладання замежных моў. Прымае актыўны ўдзел у навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях ВНУ краіны.

З’яўляецца сааўтарам праграмы па дысцыпліне “Замежная мова”, ВМК па дысцыпліне “Практыка вядзення перагавораў на замежнай мове”, вучэбнага дапаможніка для самастойнай работы студэнтаў “British Culture in Brief”, дапаможніка па англійскай мове “Studying Culture».

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Гуткоўская Марыя Сяргееўна

Гуткоўская Марыя Сяргееўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з 2008 года, выкладае англійскую мову на факультэтах інфармацыйна-дакументных камунікацый, культуралогіі сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, факультэте музычнага мастацтва і ў магістрантаў. Скончыла аспірантуру НIA.

Займаецца навукова-даследчай дзейнасцю у рамках тэмы кафедры. Прымае удзел у навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях ВНУ краіны.

З’яўляецца сааутарам вучэбнага пасобія для самастойнай работы студэнтаў “Studying Culture”.

Кармазіна Наталля Уладзіміраўна

Кармазіна Наталля Уладзіміраўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з 2006 года. У 2005г. скончыла аспірантуру МДЛУ па спецыяльнасці 13.00.01 "Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі i адукацыі". Навуковая работа: работа над дысертацыйным даследаваннем па тэме "Гуманізацыя педагагічных зносін як умова самарэалізацыі асобы студэнта"; выступлення на міжнародных i рэспубліканскіх канферэнцыях, апублікаваны 21 навуковы артыкул.

Сааутар вучэбнай праграмы па вучэбнай дысцыплiне «Англiйская мова» для другой ступенi вышэйшай адукацыi (англамоуная магiстратура), ВМК па вучэбнай дысцыплiне «Англiйская мова» для усiх спецыяльнасцей другой ступенi вышэйшай адукацыi, дапаможніка для самастойнай работы студэнтаў “Studying Culture”.

Выкладае на усiх факультэтах i ў англамоунай магiстратуры, ажыццяуляе кiраунiцтва навукова-даследчай дзейнасцю студэнтау.

Кудраўцава Алена Львоўна

Кудраўцава Алена Львоўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў

Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з кастрычніка 2001 года. Выкладае англійскую мову на факультэтах культуралогіі, інфармацыйна-дакументных камунікацый, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, музычнага мастацтва, а таксама на факультэце завочнага навучання.

Рыхтуе магістранатў да здачы кандыдацкага экзамену па англійскай мове.

Прымае ўдзел у навуковых і навукова-практычных канферэнцыях ВНУ краіны. Займаецца літаратурна-перакладчыцкай дзейнасцю.

Сааўтар дапаможніка для самастойнай работы студэнтаў “Studying Culture”.

Займаецца навукова-даследчай работай у межах навуковай тэмы кафедры. Агульная колькасць навуковых, навукова-метадычных і літаратурных публікацый – больш за 45.

Лебедзева Дзіяна Валер’еўна

Лебедзева Дзіяна Валер’еўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў,
магістр педагагічных навук


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з верасня 2001 года, выкладае нямецкую мову ў групах на факультэтах інфармацыйна-дакументных камунікацый, культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, музычнага мастацтва і на факультэце завочнай адукацыі.

Займаецца навукова-даследчай работай па тэме “Культуралагічныя аспекты навучання замежным мовам” і “Арганізацыя самастойнай работы студэнтаў”.

З'яуляецца сааўтарам ВМК па вучэбнай дысцыплiне “Замежная мова” для усiх спецыяльнасцей першай ступенi вышэйшай адукацыi. Прымае удзел у навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях ВНУ краіны.

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Лешчанка Наталля Валер’еўна

Лешчанка Наталля Валер’еўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з 1997 года, выкладае нямецкую і англійскую мову на факультэтах інфармацыйна-дакументных камунікацый, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, музычнага мастацтва, на факультэце завочнага навучання.

З’яўляецца аўтарам некалькіх вучэбных дапаможнікаў, метадычных указанняў, навуковых артыкулаў. Займаецца навукова-даследчай работай у межах тэмы кафедры.

З'яўляецца сааўтарам вучэбных праграм па дысцыплінах “Другая замежная мова (нямецкая)”, “Практыка вядзення перагавораў на замежнай мове”, ВМК па дысцыпліне “Практыка вядзення перагавораў на замежнай мове”, ВМК па дысцыпліне па выбару “Тэорыя і практыка перакладу ў міжнароднай культурнай дзейнасці”. Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Лубінская Алена Паўлаўна

Лубінская Алена Паўлаўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў,
магістр філалагічных навук


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з верасня 2004 года, выкладае англійскую і іспанскую мову на ўсіх факультэтах.

Займаецца навукова-даследчай работай па тэме кафедры, разглядаючы міжкультурныя аспекты выкарыстання замежных моў спецыялістамі у сферы культуры.

З'яуляецца сааўтарам ВМК па вучэбнай дысцыплiне “Замежная мова” для усiх спецыяльнасцей першай ступенi вышэйшай адукацыi. Прымала ўдзел у напicaннi дапаможніка па англiйскай мове "Studying culture".

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Падабедава Наталля Аляксандраўна

Падабедава Наталля Аляксандраўна

дацэнт кафедры замежных моў,
кандыдат філалагічных навук , дацэнт

Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў са жніўня 1975 года. Выкладае французскую мову на факультэтах інфармацыйна-дакументных камунікацый, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, на факультэце завочнага навучання.

Зяўляецца старшынёй прадметна-метадычнай камісіі па французскай і іспанскай мовах. У перыяд з 1998 па 2006 гг. – загадчык кафедры замежных моў БДУКМ. Сістэматычна выступае з дакладамі і паведамленнямі лінгвістычнага і метадычнага характару на навуковых канферэнцыях БДУКМ і Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта, публікуе навуковыя артыкулы.

Рыхтуе магістрантаў да здачы кандыдацкага экзамену па французскай мове, з’яўляецца членам экзаменацыйнай камісіі па прыему кандыдацкага мінімума, кіруе навуковай работай студэнтаў, рэцэнзуе вучэбна-метадычныя працы выкладчыкаў іншых ВНУ.

З'яуляецца сааўтарам ВМК па вучэбнай дысцыплiне “Замежная мова” для усiх спецыяльнасцей і вучэбных праграм па дысцыпліне "Замежная мова" для першай і другой ступеней вышэйшай адукацыi.
Папова Дзіяна Барысаўна
Папова Дзіяна Барысаўна

выкладчык кафедры замежных моў

Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з верасня 2010 года. Выкладае англійскую мову на факультэтах культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, інфармацыйна-дакументных камунікацый, музычнага мастацтва, а таксама на факультэце завочнага навучання.

Займаецца навукова-даследніцкай працай па тэме кафедры.

Ужыццяўляе кіраўніцтва навукова-даследніцкай працай студэнтаў. Прымае ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і мае шэраг публікацый. Спіс навукова-метадычных работ уключае вучэбную праграму па дысцыпліне «Дзелавая карэспандэнцыя» для студэнтаў 4 курса факультэта інфармацыйна-дакументных камунікацый, а таксама вучэбную праграму па дысцыпліне «Англійская мова» для замежных магістрантаў; навучальна-метадычны комплекс для прафесійна-арыентаванай дысцыпліне «Практыка вядзення перамоў на замежнай мове».

З'яўляецца сааўтарам вучэбнага дапаможніка, прызначанага для студэнтаў, якія вывучаюць англійскую мову ў Установе адукацыі "Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў» і іншых навучальных установах гуманітарнага профілю.

Платонава Элеанора Яўгеньеўна

Платонава Элеанора Яўгеньеўна

старшы выкладчык кафедры замежных моў

Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з верасня 2007 года, выкладае англійскую мову на факультэтах культуралогіі і сацыякультурнай дзейнасці, традыцыйнай беларускай культуры і сучаснага мастацтва, музычнага мастацтва, на факультэце завочнага навучання, а таксама ў англамоунай магiстратуры.

Займаецца навукова-даследчай работай у межах тэмы кафедры. Прымае ўдзел у навуковых і навукова-метадычных канферэнцыях ВНУ краіны.

З'яуляецца сааўтарам вучэбных праграм па дысцыплінах "Замежная мова", “Практычная граматыка англійскай мовы”, “Другая замежная мова (англійская)”, тыпавой вучэбнай праграмы па дысцыпліне “Тэорыя і практыка перакладу". Прымала ўдзел у напicaннi дапаможніка па англiйскай мове "Studying culture".

Здзяйсняе кіраўніцтва навукова-даследчай работай студэнтаў.

Харытончык Галіна Анісімаўна

Харытончык Галіна Анісімаўна

дацэнт кафедры замежных моў


Працуе ва ўніверсітэце на кафедры замежных моў з 1978 года, праводзіць заняткі з магістрантамі дзённай і завочнай форм навучання. Выкладае нямецкую мову у магістратуры і з’яўляецца членам экзаменацыйнай камісіі па прыему кандыдацкага мінімума.

Зяўляецца старшынёй прадметна-метадычнай камісіі кафедры па нямецкай мове. Прымае удзел у даследванні інавацыйных тэхналогій як сродка ўдасканалення навучання замежным мовам спецыялістаў універсітэта.

З’яўляецца аўтарам некалькіх вучэбных дапаможнікаў, метадычных указанняў, навуковых артыкулаў, у тым ліку сааўтарам вучэбнай праграмы па дысцыпліне "Замежная мова", ВМК па вучэбнай дысцыплiне “Замежная мова” для усiх спецыяльнасцей першай ступенi вышэйшай адукацыi і таксама праграмы па дысцыплінах "Замежная мова" для усiх спецыяльнасцей другой ступенi вышэйшай адукацыi.
Мантачык Ірына Вячаславаўна
Мантачык Ірына Вячаславаўна

лабарант першай катэгорыі

Кансультуе студэнтаў па пытаннях арганізацыі і зместу вучэбнага працэсу, а таксама па пытаннях музычнай творчасці (акампанементу) падчас сустрэчы маладых аўтараў літаб’яднання “БУКет”.


Судас Дар’я Сяргееўна

лабарант

Кансультуе студэнтаў па пытаннях арганізацыі і зместу вучэбнага працэсу.


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў

<img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" />
windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> windows-1251" /> <img src="/bitrix/images/fileman/htmledit2/php.gif" border="0" __bxtagname="php" __bxcontainer="{'code': '<?$APPLICATION->ShowTitle()?>'}" /> Супрацоўнікі кафедры