ПОИСК ПО САЙТУ
Беларусь БиблиотечнаяГжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России


Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі БеларусьНравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.byБомбешко Иванна Ивановна

Бомбешко Иванна ИвановнаБомбешко Иванна Ивановна

старший преподаватель кафедры истории Беларуси и музееведения,
исполняет обязанности заместителя декана
факультета информационно-документных коммуникаций по учебной работе

Контактный телефон: +375 17 222 83 07, +375 17 209 49 97

В 1997 г. закончила БГУ по специальности «Музейное дело и охрана памятников истории и культуры», в 2001 г. аспирантуру по специальности 07.00.09 «Источниковедение, историография и методы исторического исследования». В период с 1997 по 2001 г. работа в Национальном музее истории и культуры Беларуси на должности младшего, а затем старшего научного сотрудника. С 2001 г. – преподаватель кафедры истории Беларуси и музееведения БГУКИ. Неоднократно повышала квалификацию на базе РИВШ.

Научные интересы:

Научные интересы составляет история, теория и практика музейного дела Беларуси и зарубежных стран, охрана историко-культурного наследия, история Беларуси, история культуры Беларуси.

Ведет занятия по курсам:

«История музейного дела», «Теория и методика музейного дела», «Музейная педагогика», «Научно-фондовая работа музея», «Основы музееведения» и другие.

Основные публикации:

1. Бамбешка, І. І. З гісторыі стварэння і дзейнасці першага грамадскага краязнаўчага музея Беларусі / І. І. Бамбешка // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры. – 2004. – №3. – С. 119–124.

2. Бамбешка, І. І. Гісторыя краязнаўчага часопіса “Наш край” / І. І. Бамбешка // Здабыткі: дакументальныя помнікі на Беларусі / Нацыянальная б-ка Беларусі; складальнікі: Л. Г. Кірухіна, К. В. Суша. – Мінск: НББ, 2010. – С. 271-277.

3. Бамбешка, І. І. Эвалюцыя, змест і сутнасць паняцця "культурная спадчына" / І. І. Бамбешка // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2013. – № 2 (20). – С. 124-131.

4. Бамбешка, І. І. Краязнаўчы музей: трансфармацыя дэфініцыі і зместу дзейнасці / І. І. Бамбешка // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2017. – №1. – С. 164-170.

5. Бамбешка, І. І. Пытанні навукова-фондавай работы Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь у 1944-1984 гг. / І. І. Бамбешка, А. Я. Паўлава // Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. - 2013. - № 1 (19). - С. 131-137.

6. Бамбешка, І. І. Арганізацыя краязнаўчага руху ў БССР у 1919–1941 гг. // І. І. Бамбешка // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: Сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. вып. 6(11) / под. ред. В. Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2008 г. – С. 9-19.

7. Бамбешка, І. І. Вывучэнне матэрыяльнай культуры Магілёўшчыны ў 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац удзельнікаў ІІІ-й міжнароднай навуковай канферэнцыі “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснаць У 2 ч. Ч. ІІ. / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. – Магілёў, 2003. – С. 17-24.

8. Бамбешка, І. І. Дынаміка развіцця краязнаўчых музеяў Беларусі ў савецкі і постсавецкі перыяд / І. І. Бамбешка // Культура. Навука. Творчество. Х Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12 мая 2016 г.: сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств; Редкол.: В. М. Черник (пред.) [и др.]. – Минск, 2016. – C. 119-124.

9. Бамбешка, І. І. Метадычнае забеспячэнне гісторыка-краязнаўчых даследаванняў у БССР у 20-х гг. ХХ ст. // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки: Сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. вып. 11 / под. ред. В. Ф. Беркова. – Минск: РИВШ, 2011. – С. 3-10.

10. Бамбешка, І. І. Праектная дзейнасць краязнаўчых музеяў Беларусі / І. І. Бамбешка // Гісторыка-культурная спадчына Свіслацкага краю (да 760-годдзя горада Свіслач) : Шостыя Тышкевіцкія чытанні, Свіслач, 2 верасня 2016 г. : зборнік артыкулаў / [рэдкал.: М. А. Бяспалая, А. І. Смолік, В. В. Даніловіч, А. У. Унучак]. – Мінск, 2018. – С. 78-83.

11. Бамбешка, І. І. Пытанні гістарычнага краязнаўства на усебеларускіх краязнаўчых канферэныях і з’ездах // Романовские чтения – 3: Сб. трудов международной науч. конференции / Под. ред. И. А. Марзалюка. – Могилёв: ГУ им. А. А. Кулешова, 2007. – С. 120-121.

12. Бамбешка, І. І. Развіццё музейнай справы на тэрыторыі Свіслацкага раёна / І. І. Бамбешка // Мінулае і сучаснасць Свіслацкага краю : зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; рэдкал.: В. В. Даніловіч (гал. рэд.) [і інш.] ; А. У. Унучак (адк. рэд.). - Мінск 2018. – C. 249-254.

13. Бамбешка, І. І. Традыцыйныя формы культурна-адукацыйнай дзейнасці краязнаўчых музеяў Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе / І. І. Бамбешка // Культура. Навука. Творчество. Х Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4 мая 2017 г.: сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств; редкол.: Ю. П. Бондарь [и др.]. – Минск, 2017. – C. 59-64.

14. Бамбешка, І. І. Спецыфіка сацыяльных функцый краязнаўчага музея / І. І. Бамбешка // Культура Беларуси: реалии современности : VII Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Году малой родины в Респ. Беларусь, Минск, 4 окт. 2018 г. : сб. науч. ст. / М-во культуры Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т культуры и искусств ; редкол.: А. А. Корбут (пред.) [и др.]. – Минск, 2018. – C. 23-27.

15. Бамбешка, І. І. Фарміраванне краязнаўчых арганізацый на тэрыторыі Беларусі. 1917 – канец 1923 г. / І. І. Бамбешка // Романовские чтения – 2: Сб. трудов международной науч. конференции / Под. ред. О. В. Дьяченко. – Могилёв: ГУ им. А. А. Кулешова, 2006. – С. 70-71.

16. Булыго, И. И. Проблема соотношения понятий «исторический источник», «памятник материальной культуры» и «музейный предмет» / И. И. Булыго // Гістарычныя крыніцы: праблемы класіфікацыі, вывучэння і выкладання. Матэрыялы да міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прысвечанай 120-годдзю з дня нараджэння У. І. Пічэты. Мінск, 23–24 красавіка 1998 г. – Минск, 1998. – С. 14–16.

17. Булыго, И. И. К вопросу об использовании вещественных источников в историческом исследовании / И. И. Булыго // Теоретико-методологические проблемы исторического познания. Материалы к международной научной конференции. Минск, 1–2 февраля 2001 г. В 2-х т. / Под редакцией В. Н. Сидорцова, В. С. Кошелева, Я. С. Яскевич. Т. 2. – Мінск, 2000. – С. 35–36.

18. Булыго, И. И. Дзейнасць царкоўна-археалагічных музеяў Беларусі па вывучэнні матэрыяльнай культуры / И. И. Булыго // Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў: Матэрыялы Рэсп. навук.-практ. канф., прысвечанай 65-годдзю заснавання гіст. фак. Белдзяржуніверсітэта / Навук. рэд. Ю. Л. Казакова і інш. – Мінск, 2000. – С. 567–569.

19. Бамбешка, І. І. Тэрмін “дакумент” і яго разуменне ў музеязнаўстве / І. И. Бамбешка // Архівы на шляху ХХІ ст.: Гісторыя, спадчына, сучаснасць. Матэрыялы другога беларуска-французскага архіўнага семінара. Мінск, 8–10 лютага 2000. г. / Пад рэд. К. І. Козака, У. Н. Сідарцова, М. Ф. Шумейкі. – Мінск, 2003. – С. 76-79.

20. Бамбешка, І. І, Экспедыцыйныя даследаванні матэрыяльнай культуры Беларусі ў 1920–30-я гг. / І. І. Бамбешка // История и культура Европы в контексте становления и развития региональных цивилизаций и культур: актуальные проблемы из истории прошлого и современности. Материалы международной научно-теоретической конференции, Витебск, 30–31 октября 2003 г. – Витебск, 2003. – С. 169-171.

21. Бамбешка, І. І. З гісторыі навукова-даследчага краязнаўчага таварыства БДУ / І. І. Бамбешка // І Машеровские чтения. 2. Гуманитарные науки. Материалы региональной научной конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Витебск, 5 мая 2005 г. – Витебск: Изд-во УО «ВГУ им. П. М. Машерова», 2005. – С. 301-302.

22. Бамбешка, І. І. Гісторыя стварэння і дзейнасці культурна-асветнага гуртка “Папараць-кветка” / І. І. Бамбешка // Актуальные проблемы исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и социо-религоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья. Материалы международной научно-теоретической конференции, Витебск, 19–20 апреля 2007 г. /Вит. гос. ун-т; редкол. В. А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – Ч. 1. – С. 363–365.

23. Бамбешка, І. І. Дзейнасць краязнаўчых арганізацый па зборы і вывучэнні традыцыйнага фальклору беларусаў у 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Аўтэнтычны фальклор: праблемы бытавання, вывучэння, пераймання: матэрыялы навук.-метад. Канф. (15–16 сакавіка 2007 г.) / М. Л. Кузьмініч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2008. – С. 44–49.

24. Бамбешка, І. І. Да пытання аб уплывах ідэй рэгіяналізму на дзейнасць краязнаўцаў Беларусі ў 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Образы прошлого в историографии: белорусско-французский диалог. Сборник материалов к международной науч.-практ. конф.: «Историография как объект исследования». Минск, 21–22 мая 2008 г. / Ред. кол.: А. Н. Алпеев и др. – Минск, 2008, – С. 60–69.

25. Бамбешка, І. І. Экспедыцыйныя даследаванні Лагойшчыны ў 1923 г. / І. І. Бамбешка // Другія Тышкевіцкія чытанні (г. Лагойск, 15 кастрычніка 2009 г.): матэрыялы чытанняў / рэдкал.: А. І. Смолік (адк. рэд.) і [і інш.]. – Мінск: Бел. дзярж. ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – С. 93-97.

26. Бамбешка, І. І. Дзейнасць Віцебскага акруговага таварыства краязнаўства па вывучэнні і ахове гісторыка-культурнай спадчыны ў 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 50-годдзю знаходкі берасцяной граматы ў Віцебску і 150-годдзю з дня нараджэння А. Р. Брадоўскага, 22-23 кастрычніка 2009 г., Віцебск / рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск: Медысот, 2010. – C. 275-281.

27. Бамбешка, І. І. Дзейнасць беларускіх краязнаўцаў па захаванні і вывучэнні культавай архітэктуры ў 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Духоўныя асновы сучаснай культуры: праблемы захавання культурнай спадчыны. XVI Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры (Мінск, 26-28 мая 2010 г.): у 2 т. / рэдкал.: М. А. Мажэйка (старшыня) [і інш.]. – Мінск, 2011. – С. 18-23.

28. Бамбешка, І. І. Гісторыка-краязнаўчае вывучэнне Аршаншчыны ў 1920-я гг. / І. І. Бамбешка // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф., прысвеч. 90-годдзю з дня нараджэння Л. В. Аляксеева, 28 – 29 кастр. 2010 г., Віцебск / Упр. культуры Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал. : Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 415-420.

29. Бамбешка, І. І. Магчымасці патрыятычнага выхавання ў гісторыка-краязнаўчых музеях / І. І. Бамбешка // Музей і патрыятычнае выхаванне: матэрыялы навукова-практычнай канф., Мінск, 28 лістапада 2012 г. / рэдкал.: М. А. Бяспалая (старш.) [і інш.]; Мін-ва культуры Рэспю Беларусь, Беларус. дзярж. ун-т культуры і мастатцваў. – Мінск 2013. – С. 44-51.

30. Бамбешка, І. І. Актуалізацыя гісторыка-культурнай спадчыны Віцебшчыны сродкамі краязнаўчых музеяў у 1920-1930-х гг. / І. І. Бамбешка // Віцебскія старажытнасці: матэрыялы навук. канф. / Упр. ідэалагічнай работы. культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал. : Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Мінск, 2013. – С. 224-227.

31. Бамбешка, І. І. Захаванне і папулярызацыя культурнай спадчыны сродкамі краязнаўчых музеяў Віцебшчыны (па матэрыялах INTERNET-крыніц) / І. І. Бамбешка // Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, прысвечанай 150-годдзю з дня нараджэння У. Г. Краснянскага, Віцебск, 17–18 кастрычніка 2013 г. / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Віцебск, 2017. – C. 232-239.

32. Бамбешка, І. І. Развіццё музейнай справы на Віцебшчыне ў 1991-2014 гг. / І. І. Бамбешка // Віцебскія старажытнасці : матэрыялы навуковай канферэнцыі, Віцебск, 23-24 кастрычніка 2014 г. / Галоўнае ўпраўленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Віцеб. аблвыканкама, Віцеб. абл. краязн. музей ; рэдкал.: Г. У. Савіцкі [і інш.]. – Віцебск : ВДУ імя П.М. Машэрава, 2017. – C. 190-199.

33. Бамбешка, І. І. Асноўныя тэндэнцыі развіцця культурна-адукацыйнай дзейнасці рэгіянальных краязнаўчых музеяў РБ на сучасным этапе / І. І. Бамбешка // Музей і культурная спадчына: гісторыя, сучаснасць, погляд у будучыню: да 25-годдзя адкрыцця спецыяльнасці “Музейная справа і ахова гісорыка-культурнай спадчыны” (па напрамках) на гістарычным факультэце БДУ: зборнік матэрыялаў міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, 27-28 чэрвеня 2017 г., Мінск / БДУ, гістарычны фак., Кафедра этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў; рэдкал.: А. А. Гужалоўскі [і інш.]. – Мінск, 2017. – С. 193-199.

34. Бамбешка, І. І. Гісторыя музейнай справы. Праграма курса для студэнтаў па спецыяльнасці 1-23 01 12 “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны” / І. І. Бамбешка. – Мінск: БДУКіМ, 2007. – 19 с.

35. Бамбешка, І. І. Гісторыя музейнай справы: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / І. І. Бамбешка. – Мінск: БДУКМ, 2016. – 28 с.

36. Бамбешка, І. І. Музеі свету : вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыплине для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках). Раздз. 1. Музеі замежных краін / [склад. І. І. Бамбешка]. - [Мінск] : [БДУКМ], 2016. - 26 с.,

37. Бамбешка, І. І. Гістарычнае краязнаўства. Праграма курса для студэнтаў па спецыяльнасці 1-23 01 12 “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”. – [Мінск] : [БДУКМ], 2007. – 16 с.

38. Бамбешка, І. І. Навукова-фондавая дзейнасць музея. Праграма курса для студэнтаў па спецыяльнасці 1-23 01 12 “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”. – Мн.: БДУКіМ, 2007. – 14 с.

39. Бамбешка, І. І. Музеі Беларусі. Праграма курса для студэнтаў па спецыяльнасці 1-23 01 12 “музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны”. – Мн.: БДУКіМ, 2007. – 21 с. (в соовторстве с Колобовой И. Н.)

40. Праграма-мінімум кандыдацкага экзамена па спецыяльнасці 24.00.03 Музеязнаўства. Кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў (культуралогія)”. – Мінск: БДУКіМ, 2008. (в соовторстве)

41. Праграма-мінімум кандыдацкага экзамену па спецыяльнасці 24.00.03 - музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў (культуралогія) / [аўт.-распрац.: М. А. Бяспалая, А. М. Нароўская, А. А. Трусаў, Я. Л. Краснова, І. Г. Лупашка, І. І. Бамбешка]. - Мінск : БДУКМ, 2014. - 33, [1] с.

42. Праграма інтэграванага курса для магістрантаў спецыяльнасці 1-23 80 02 “музеязнаўства. Кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб’ектаў”. – Мінск: БДУКіМ, 2008. – 29 с.

43. Гісторыя, тэорыя і методыка музейнай справы : праграма дзяржаўнага экзамену па напрамку спецыяльнасці 1-23 01 12-03 Музеязнаўства і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (музеязнаўства) / [склад.: І. І. Бамбешка, І. Н. Колабава, А. М. Нароўская ; сярод рэц.: А. І. Смолік]. - Мінск : [б. в.], 2012. - 39 с.

44. Гісторыя і тэорыя музеязнаўства : праграма ўступнага іспыту па спецыяльнасці другой ступені вышэйшай адукацыі 1-23 80-02 Музеязнаўства, кансервацыя і рэстаўрацыя гісторыка-культурных аб'ектаў / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; [склад.: І. І. Бамбешка і інш.]. – Мінск : БДУКМ, 2012. – 35 с. – Бібліягр.: с. 27-35 (100 назв.).

45. Бамбешка, І. І. Тэорыя і методыка музейнай справы: вучэбная праграма ўстановы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках), напрамку спецыяльнасці 1-23 01 13-03 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (музеязнаўства) / І. І. Бамбешка, А. Я. Паўлава. – Мінск: БДУКМ, 2013 – 18 с.

46. Бамбешка, І. І. Праграма вучэбнай і вытворчай практыкі : па спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны, напрамкаў спецыяльнасці 1-23 01 12-03 Музеязнаўства, 1-23 01 12-04 Культурная спадчына і турызм / [склад.: І. І. Бамбешка, І. Н. Колабава, А. М. Нароўская, А. А. Трусаў]. - Мінск : БДУКМ, 2016. - 22 с.


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў