Пропустить контент

06. Июнь

1 УДК 902(075.8)

Археалогія [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра гісторыі Беларусі і музеязнаўства ; склад. А. А. Трусаў. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2019. – 28 с. : табл. – Бібліягр.: с. 25–28 (37 назваў). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/20448. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 03.06.2019, № 038803062019.

Разглядаецца перыяд ранняга і поздняга феадалізму, на які прыпадае час узнікнення першых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі Беларусі (Полацкая, Турава-Пінская, Смаленская і Навагрудская землі і Гродзенскае княства). Асаблівая ўвага надаецца матэрыяльнай культуры першых беларускіх гарадоў (Полацк, Менск, Віцебск, Бярэсце, Гародня, Наваградак, Пінск, Мсціслаў і інш.). Шмат увагі надаецца і беларускай археалогіі новага часу, якая вывучае матэрыяльную культуру часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай, у тым ліку архітэктурнай археалогіі.

2 УДК 025.5:3(075.8)

Інфармацыйныя рэсурсы сацыяльна-гуманітарнай сферы [Электронный ресурс] : вучэбна-метадычны комплекс па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-23 01 11 Бібліятэчна-інфармацыйная дзейнасць (па напрамках) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, Факультэт інфармацыйна-дакументных камунікацый, Кафедра інфармацыйных рэсурсаў ; склад.: С. У. Маланухіна, Л. І. Даніленка. – Электронныя тэкставыя даныя. – Мінск, 2019. – 160 с. : табл. – Бібліягр.: с. 144–150 (41 назва). – Рэжым доступу: http://repository.buk.by/handle/123456789/20448. – Загаловак з экрана. – Дэпаніравана ў БДУКМ 03.06.2019, № 038903062019.

Актуальнасць вывучэння дысцыпліны абумоўлена ўзрастаннем ролі інфармацыйных рэсурсаў як важнейшага фактара сацыяльна-эканамічнага развіцця грамадства, павышэння эфектыўнасці дзяржаўнай палітыкі, даследаванняў у галіне сацыяльна-гуманітарных навук, падрыхтоўкі прафесійных кадраў для розных сфер жыццядзейнасці грамадства, а таксама выкарыстаннем інфармацыйных рэсурсаў ў працэсе інавацыйнай прафесійнай практычнай дзейнасці ў сацыяльна-гуманітарнай сферы, фарміраванні інфармацыйнай і прававой культуры грамадства, сацыялізацыі асобы.

3 УДК 784.9(075.8)

Постановка голоса [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1 – 18 01 -1 Народное творчество (по направлениям), направление специальности 1-18 01 01 – 01 Народное творчество (хоровая музыка),специализации 1 – 18 01 01 – 01 01 Хоровая музыка академическая / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет музыкального искусства, Кафедра хорового и вокального искусства ; сост.: Ф. Л. Котяш, Т. К. Тиунова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2019. – 82 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 81–82 (31 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/20510. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 27.06.2019, № 039027062019.

Дисциплина «Постановка голоса» входит в учебную дисциплину по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01 -01 Народное творчество (хоровая музыка), специализации 1-18 01 01 -01 01, «Постановка голоса» является одной из профилирующих дисциплин по специализации «хоровая музыка (академическая)», а также является основным предметом в обучении хоровому и вокальному искусству.

4 УДК [791.9+793/794]:304.4(075.8)

Технологии социально-культурной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-21 04 01 Культурология (по направлениям), направления специальности 1-21 04 01-02 Культурология (прикладная) / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет культурологии и социокультурной деятельности, Кафедра менеджмента социально-культурной деятельности ; сост. Е. А. Макарова. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2019. – 246 с. : табл. – Библиогр.: с. 223-226 (34 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/20511. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 27.06.2019, № 039127062019.

В УМК отражаются цели подготовки культуролога-менеджера как специалиста по организации социально-культурной деятельности в соответствии с квалификационными характеристиками, которые определяют область и виды профессиональной деятельности выпускника.

5 УДК [781.632.087.5+785.1.087.5](075.8)

Методика работы с оркестром (ансамблем) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине для специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направления специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка), специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная. Раздел I. Методика работы с оркестром / Белорусский государственный университет культуры и искусств, Факультет музыкального искусства, Кафедра народно-инструментального творчества ; сост.: Т. Д. Чеховская. – Электронные текстовые данные. – Минск, 2019. – 101 с. : табл. – Библиогр.: с. 97-101 (50 назв.). – Режим доступа: http://repository.buk.by/handle/123456789/20512. – Заглавие с экрана. – Депонировано в БГУКИ 27.06.2019, № 039227062019.

УМК предназначен для научно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-18 01 01 Народное творчество (по направлениям), направлению специальности 1-18 01 01-02 Народное творчество (инструментальная музыка) специализации 1-18 01 01-02 01 Инструментальная музыка народная в соответствии с требованиями Положения об учебно-методическом комплексе на уровне высшего образования, утвержденным Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26.07.2011 №167.